Sunday, January 4, 2015

1795, de slavenopstand op Curaçao: een bronnenuitgave van de originele overheidsdocumenten


Paula, A.F., 1795, de slavenopstand op Curaçao : een bronnenuitgave van de originele overheidsdocumenten, Curaçao: Centraal Historisch Archief, 1974.

Eng. Trans.: `1795 slave revolt on Curaçao a source edition of the original government documents / produced and published by the Central Historical Archive led von Dr. Paula A. F.

Uit de inleiding:
Toen wij met deze bronnenpublicatie begonnen hadden wij drie doelstellingen voor ogen. Ten eerste het grote publiek - dat de laatste tijd een groeiende belangstelling aan de dag legt voor Toela, een der belangrijkste figuren uit de slavenopstand op Curacao in 1795 - zo veel mogelijk historisch materiaal uit de eerste hand over de opstand in zijn geheel te verschaffen en zo onze bijdrage te leveren tot het ontwakingsproces van ons volk.

Ten tweede zochten wij middels deze studie onze eigen weetgierigheid. Want ondanks het feit dat meerdere auteurs zich met de beschrijving van deze opstand hebben beziggehouden hebben zij zich niet ten doel gesteld de vele aspecten van dit gebeuren grondig te analyseren, met het gevolg dat de bestaande werken vaak bepaalde vragen oproepen, zonder echter daarop een bevredigend antwoord te geven. Nu wij in de gelegenheid zijn geweest de bestaande werken aan de originele bescheiden te toetsen, is het ons duidelijk geworden dat zelfs het werk van een befaamd historicus als Hamelberg, die, zoals uit zijn artikel "De slavenopstand op Curacao in 1795" blijkt, een groot deel van de originele overheidsbescheiden over dit onderwerp moet hebben geraadpleegd, niet vrij is van onnauwkeurigheden.

(…)

Ten derde wilden wij door deze studie beantwoorden aan een van de taken van het Centraal Historisch Archief en wel: het bewerken en uitgeven van historisch belangrijke bescheiden in bronnenpublicaties. Ofschoon het ordenen en de beschrijving van de aanwezige archivalia beschouwd moeten worden als de primaire taken van een archiefdienst, lijkt het ons dat de functie van een archiefdienst binnen een ontwikkelingssamenleving, direct gekoppeld dient te zijn aan het ontwakingsproces, om dit, middels een inheemse interpretatie van eigen geschiedenis, zoveel mogelijk te helpen versnellen. Derhalve heeft de archiefdienst mede tot taak, de eigen historie, door middel van publicaties, voorhanden te doen zijn.


From the author’s introduction:
When we started this source publication, we had three objectives in mind. Firstly, the general public - that the last time puts a growing interest on the part of Tula*, one of the most important figures in the slave revolt in Curacao in 1795 - to provide as much historical material firsthand about the uprising in its entirety and so to make our contribution to the awakening of our people.

Secondly, we investigated by this study our own curiosity. Because despite the fact that several authors have dealt with the description of this revolt they did not set out to analyze the many aspects of this event thoroughly, with the result that the existing works often evoke certain questions, but then without a satisfactory to answer. Now we have the opportunity been existing work on the original documents to verify, it has become clear to us that even the work of a renowned historian as Hamelberg, which, as in his article "The slave revolt in Curacao in 1795," it turns out, a Much of the original government documents on this matter should have been consulted, is not free of inaccuracies.

(…)

Third, we wanted to answer through this study at one of the tasks of the Central Historical Archive ie: editing and publishing of historically important documents in source publications. Although the arrangement and description of the available archival materials should be considered as the primary tasks of an archives, it seems to us that the function of an archive within a developing society, directly linked must be the awakening to this, through an indigenous interpretation own history, to help as much as possible to accelerate. Therefore, the archive has also the task of its own history, through publications, are available to do so.
(*) See also Tula Rigaud.

No comments:

Post a Comment